Shavuot 2024 in Yerushalayim
Shavuot 2024 in Yerushalayim Jun 16

Shavuot 2024 in Yerushalayim

days hours remaining

Celebrate Shavuot in Yerushalayim!

16-Jun-2024 - 00:01 - (GMT+02:00) Jerusalem Start date
16-Jun-2024 - 23:59 - (GMT+02:00) Jerusalem End date
Yerushalayim
Camp Ephraim  shared a  post
1 w ·Youtube

Omer #
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

https://youtu.be/5JfFhzqmk1U?si=tlRwGJVqRCXw3fEU

1 w ·Youtube

Omer #
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

https://youtu.be/5JfFhzqmk1U?si=tlRwGJVqRCXw3fEU

Camp Ephraim  shared a  post
1 w ·Youtube

Omer #
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾

1 w ·Youtube

Omer #
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Camp Ephraim  shared a  post
1 w ·Youtube

Omer #
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
🌾🌾🌾🌾